Rapport om bedriftens samfunnsansvar ^

Den omvendte overtakelsen av Arribatec Group ASA (tidligere kjent som Hiddn Solutions ASA) av Arribatec
AS ble startet i september 2020 og forventes ferdigstilt i 2. kvartal 2021. Konsernet har startet
arbeide med å oppdatere og videreutvikle retningslinjene for samfunnsansvar.
 

I henhold til regnskapsloven § 3-3c har konsernet utarbeidet denne rapporten om konsernets prinsipper og praksis for samfunnsansvar.

13
investorer img

Retningslinjer

På datoen for denne rapporten består Arribatecs virksomhet av salg og levering av programvare, teknologi, tjenester og løsninger til et bredt spekter av sektorer. Arribatec er forpliktet til å være en god bedriftsborger og demonstrere integritet og høye etiske standarder i alle sine forretninger. 

Arribatecs styre har implementert retningslinjer for etisk og samfunnsansvar. Formålet med disse retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og å bevare integriteten til Arribatec ved å hjelpe ansatte med å fremme standarder for god forretningsskikk. Arribatecs retningslinjer for etisk og sosialt ansvar gjelder for alle ansatte i konsernet og for alle som har et tillitsverv i konsernet, inkludert styremedlemmer og konsulenter som opptrer på vegne av konsernet. 

Prinsippene og standardene gitt der har som mål å gi veiledning til Arribatecs folk for en felles plattform og å støtte Arribatecs visjon, kjerneverdier og prinsipper. Disse retningslinjene er instrumentelle for Arribatecs tilnærming til menneskerettigheter, rettferdig arbeidsmiljø og like rettigheter, helse og sikkerhet, miljø, forretningsetikk og antikorrupsjon. 

Konsernet vurderer regelmessig retningslinjene og vil fortsette sitt pågående arbeid med å utdanne organisasjonen om de gjeldende standardene og prinsippene. Arribatecs retningslinjer for etisk og samfunnsansvar er offentlig tilgjengelig på Arribatecs nettsted.

Menneskerettigheter

Arribatec skal sørge for at selskapets forretningsadferd utføres på en måte som sikrer menneskerettighetene som beskrevet i FNs universelle «Declaration of Human Rights». Et av hovedtemaene i erklæringen beskriver retten til å uttrykke sin egen overbevisning, meninger og bekymringer i god tro og uten gjengjeldelse.

arbeidsmiljø

Konsernet har forretningsforbindelser med ulike nasjonaliteter og kulturer og har bygget en internasjonal tankegang i årevis. Ansatte oppfordres til å behandle hverandre og forretningsforbindelser med respekt og opptre i henhold til lokale lover og regler, samt ta hensyn til lokale verdier og normer for sosial atferd. Konsernet tolererer ikke nedsettende behandling av noen ansatte. Styret og ledelsen søker å skape et arbeidsmiljø som er hyggelig, stimulerende, trygt og fordelaktig for alle ansatte. 

Konsernets arbeidsmiljø er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter og styret har ikke funnet grunn til å iverksette spesielle tiltak i denne forbindelse. Fremover forplikter Arribatec seg til aktivt å fortsette sitt arbeid for et trygt og pleiende arbeidsmiljø i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Like rettigheter

Arribatec aksepterer ikke diskriminering på grunn av rase, farge, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, språk, religion, legitime politiske eller andre meninger, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status. Konsernets anlegg er like godt utstyrt for kvinner som menn. Selskapet følger norske lovkrav med hensyn til kjønnsrepresentasjon i styret. 

Styret vil fortsette arbeidet med å sikre at likebehandlingsprinsippet gjennomføres i samsvar med vedtatt policy. Både rekruttering av nytt personell og faglig utvikling for konsernets eksisterende ansatte vil være basert på kvalifikasjoner, prestasjoner og like muligheter.

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet er uunnværlige komponenter i alle konsernets aktiviteter. Alle farer og risikoer for helse og sikkerhet må reduseres når de identifiseres. Generelt innebærer Arribatecs virksomhet lav risiko i de daglige aktivitetene, uten bruk av kjemikalier, tungt maskineri eller utstyr som kan forårsake skader eller skader. Levering av Arribatecs tjenester og løsninger skjer noen ganger i samarbeid med forretningspartnere, som alle skal ha godt omdømme og anseelse.

Miljø

Konsernets virksomhet skal alltid være i samsvar med gjeldende miljølovgivning. Arribatecs retningslinjer for sosialt og samfunnsansvar gir at konsernet alltid skal strebe etter forbedringer som kan redusere dens miljøpåvirkning. Arribatec eier eller driver ikke produksjonsanlegg. Arribatec søker å begrense sitt ressursforbruk, forhindre unødvendig miljøforurensning, inkludert optimalisering av transport av varer, og håndtere avfall på en miljøvennlig og ressurseffektiv måte.

Forretningsetikk og antikorrupsjon

Konsernets virksomhet er avhengig av tillit fra avtaleparter, myndigheter, aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. For å oppnå tillit er konsernet avhengig av profesjonalitet, kompetanse og høye etiske standarder i alle aspekter av konsernets arbeid. Dette gjelder måten konsernet opererer på og oppførselen til alle som er tilknyttet konsernet. Alle ansatte forventes å opptre med forsiktighet, integritet og profesjonalitet og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til konsernet. 

Konsernets etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar inneholder retningslinjer for etisk oppførsel i forretningsforbindelser og gjelder for alle ansatte i konsernet. Disse retningslinjene sier tydelig at Arribatec har en nulltoleranse for enhver form for korrupsjon eller bestikkelser og oppfordrer til rapportering av mistenkt forseelse. 

Konsernets retningslinjer regulerer eksplisitt interessekonflikter, gaver og hvitvasking av penger. Ingen ansatte kan motta ytelser for seg selv eller andre fra konsernets forretningsforbindelser dersom slike ytelser er basert på arbeidsforholdet. Tilsvarende skal ingen gi slike fordeler til konsernets forretningsforbindelser. Forretningsmessige høfligheter av beskjeden verdi, i samsvar med vanlige sosiale skikker og ikke ment for innflytelse, regnes ikke som bestikkelser. 

Alle gaver med estimert verdi over 1,000 kroner skal rapporteres til konsernets finansdirektør, som vurderer om den aktuelle gaven kan mottas fra sak til sak. Arribatec har til dags dato ikke blitt anklaget for eller involvert i noen saker som har med noen form for korrupsjon eller bestikkelser å gjøre. Arribatec oppfordrer hver ansatt til å rapportere om mulige kritikkverdige hendelser. 

Arribatecs ansatte har plikt til å rapportere om kriminell aktivitet og om hendelser som kan sette liv eller helse i fare. Å øke bevisstheten om Arribatecs eksisterende retningslinjer har vært konsernets hovedaksjon med hensyn til forretningsetikk og antikorrupsjon, og konsernet vil fortsette slikt arbeid fremover. Verken styret eller ledelsen er kjent med brudd på konsernets etiske retningslinjer.

Spørsmål: ir@arribatec.com

Siste nytt ^

Q2 2022 1

Arribatec Q2 2022

Bli med 19. august når administrerende direktør i Arribatec Group, Geir Johansen presenterer de økonomiske resultatene fra andre kvartal 2022

Les mer
Skjermbilde 2022 05 19 på 15.13.43

Arribatec Q1 2022

Presentasjonen vil bli streamet direkte tirsdag 24. mai. Q1-rapporten og presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på Oslo Børs og på vår investorside.

Les mer